• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Category: Non classé

Dank u Iso­floor voor uw vertrouwen

Iso­floor is opge­richt in 2007, zijn eerste PUR-wagen (Poly­URe­thaan­schuim) werd uit­ge­rust met een schroef­com­pres­sor, deze com­pres­sor begaf het al in het eerste jaar. Iso­floor is op een bepaald moment met AF Bel­gium en de Mat­tei schot­ten­com­pres­so­ren in aan­ra­king geko­men.Ver­vol­gens zijn er bij Iso­floor geen com­pres­sor­pro­ble­men meer. Deze week heeft Iso­floor bij ons de 15de com­pres­sor
Read More

Nieuwe toe­pas­sing bij LAG

LAG in Bree koos voor de schot­ten­com­pres­sor na 30 jaar lang met schroef­com­pres­so­ren te heb­ben gewerkt.De ener­gie­bes­pa­ring is orde van grote ronde 15% ten opzichte van de vorige schroef­com­pres­so­ren ins­tal­la­tie.De com­pres­so­ren wor­den aan­ges­tuurd door de nieuwe AFX-control­ler voor meer flexi­bi­li­teit en energiebesparing.

Suc­ces­volle toe­pas­sing voor de MAXIMA Mat­tei compressoren

Eén van de recentste toe­pas­sin­gen, ont­wor­pen door Mat­tei, kent veel succes in de sec­tor van de diep­vries­voe­ding. Ze behel­st het gebruik van com­pres­so­ren van de MAXIMA serie in com­bi­na­tie met stiks­tof­ge­ne­ra­to­ren voor brand­pre­ven­tie in koelcellen. “Brand­pre­ven­tie is zeer belan­grijk in de sec­tor van de diep­vries­voe­ding”, ver­telt Marc Lens, Sales Engi­neer bij AF Bel­gium, de Bel­gische
Read More

Nieuw gam­ma com­pres­so­ren voor kmo’s en garages

AF Bel­gium com­mer­cia­li­seert de nieuwe Blade schop­pen­com­pres­so­ren met een tech­no­lo­gisch inno­va­tief desi­gn en de nieuwe olie­ges­meerde RS-PRO schroef­com­pres­so­ren, nu nog com­pac­ter, robuus­ter en performanter. Naast de ver­sies van 4, 5,5, 7,5 en 11 kW, com­mer­cia­li­seert AF Bel­gium de nieuwe Blade com­pres­so­ren met een ver­mo­gen van 1,5 tot 3 kW, op frame of op reser­voir (90
Read More

Nieuw gam­ma TopT­win adsorp­tie­dro­gers zon­der warmtegeneratie

Nieuw gam­ma TopT­win adsorp­tie­dro­gers zon­der warm­te­ge­ne­ra­tie. Het nieuwe gam­ma adsorp­tie­dro­gers zon­der warm­te­ge­ne­ra­tie van TopT­win, dat wordt gecom­mer­cia­li­seerd door AF Bel­gium, werd ont­wor­pen om op een conti­nue en zui­nige manier droge pers­lucht te leve­ren. Het gam­ma ver­ze­kert een dauw­punt onder druk van ‑40°C voor een constant debiet dank­zij twee alter­ne­rend wer­kende kolom­men onder druk. AF Bel­gium,
Read More

Uit­brei­ding van het gam­ma Blade compressoren

Uit­brei­ding van het gam­ma Blade com­pres­so­ren: hoog kwa­li­ta­tieve luchtk­wa­li­teit voor een zeer com­pe­ti­tieve prijs! Ver­der bou­wend op de uits­te­kende resul­ta­ten met de Blade 4–11 model­len, com­mer­cia­li­seert AF Bel­gium nu de nieuwe reeks Blade 15–22 medium­po­wer com­pres­so­ren. Die schot­ten­com­pres­so­ren wer­den spe­ciaal ont­wor­pen om te beant­woor­den aan de vereis­ten voor toe­pas­sin­gen die een zeer hoge luchtk­wa­li­teit ver­gen. Ze vor­men
Read More

AF Bel­gium expor­teert zijn bui­ten­ge­wone know­how van sticks­tof­ge­ne­ra­to­ren tot in Zweden

AF Bel­gium kan bogen op een ruime erva­ring met de ins­tal­la­tie van stikstofgeneratoren. De onder­ne­ming geniet tot bui­ten de land­sgren­zen een geves­tigde repu­ta­tie voor haar opmer­ke­lijke know­how en de kwa­li­teit van haar oplos­sin­gen. De Zweedse voe­ding­spro­ducent Daf­gards ver­trouwde haar de rea­li­sa­tie toe van een brand­pre­ven­tie­sys­teem voor zijn nieuwe koelopslagplaats. Het Zweedse fami­lie­be­dri­jf Daf­gards werd opge­richt
Read More

AF Bel­gium brengt de RSW-olie­vrije com­pres­so­ren met wate­rin­jec­tie op de markt

Voe­ding­smid­de­len­pro­duc­tie, pro­duc­tie van elek­tro­nische com­po­nen­ten, far­ma­ceu­tische indus­trie, druk­ke­ri­jen, zie­ken­hui­zen… geen enkele van deze sec­to­ren kan zelfs het kleinste spoortje van olie tole­re­ren. Elke conta­mi­na­tie staat voor productiviteitsverlies! Om tege­moet te komen aan deze vereiste en een onbe­ris­pe­lijke luchtk­wa­li­teit te ver­ze­ke­ren tegen een zeer com­pe­ti­tieve pri­js, brengt AF Bel­gium de Olie­vrije com­pres­so­ren met wate­rin­jec­tie van het
Read More

AF Bel­gium stelt zijn exper­tise ten dienste van Calyos, de Waalse fabri­kant van ‘loop heat pipes’ voor elek­tro­nische com­po­nen­ten, die gelau­werd werd op de CES INNOVATION AWARDS in Las Vegas

AF Bel­gium kan bogen op een ruime erva­ring met pers­luch­tins­tal­la­ties bij pro­duc­tie­be­dri­j­ven van elek­tro­nische com­po­nen­ten. Hun gere­nom­meerde know­how en hun kwa­li­ta­tieve oplos­sin­gen beant­woor­den aan de strenge vereis­ten bin­nen de sec­tor.Geen won­der dus dat Calyos, de spe­cia­list van de pas­sieve koe­ling voor elek­tro­nische com­po­nen­ten en erkend voor zijn 100% geruis­loze oplos­sin­gen voor com­pu­ters, AF Bel­gium koos
Read More

Maxi­ma 75 Xtreme High Effi­cien­cy van AF Bel­gium: ongeë­ve­naarde ener­ge­tische en milieu-effi­ciën­tie voor grote persluchtcapaciteiten

Het gam­ma MAXIMA Xtreme High Effi­cien­cy schot­ten­com­pres­so­ren, dat pers­luchts­pe­cia­list AF Bel­gium op de markt brengt, werd ont­wor­pen om ener­gie te bes­pa­ren en het milieu te bes­cher­men. Het komt tege­moet aan vra­gen naar grote en constante pers­lucht­vo­lumes gedu­rende lange per­iodes. Onder de mooie rode behui­zing van deze com­pres­so­ren gaat al de know­how van de pro­ducent schuil.
Read More