• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Uit­brei­ding van het gam­ma Blade compressoren

Uit­brei­ding van het gam­ma Blade compressoren

Uit­brei­ding van het gam­ma Blade com­pres­so­ren: 
hoog kwa­li­ta­tieve luchtk­wa­li­teit voor een zeer com­pe­ti­tieve prijs!

Ver­der bou­wend op de uits­te­kende resul­ta­ten met de Blade 4–11 model­len, com­mer­cia­li­seert AF Bel­gium nu de nieuwe reeks Blade 15–22 medium­po­wer com­pres­so­ren. Die schot­ten­com­pres­so­ren wer­den spe­ciaal ont­wor­pen om te beant­woor­den aan de vereis­ten voor toe­pas­sin­gen die een zeer hoge luchtk­wa­li­teit ver­gen. Ze vor­men een bui­ten­ge­woon per­for­mante en com­pe­ti­tieve oplos­sing voor kleine en mid­del­grote ondernemingen.

De meest recente Blade 15–22 com­pres­sor­mo­del­len die AF Bel­gium als spe­cia­list van de pers­lucht op de markt brengt, wor­den geken­merkt door een opval­lend com­pact desi­gn en gea­van­ceerde tech­no­lo­gie. Dit ver­ze­kert hen een uits­te­kende prijs-kwaliteit-prestatieverhouding.

Onder hun mooie rode behui­zing gaat al de know­how van de pro­ducent schuil. Die focuste op meer func­tio­nele voor­zie­nin­gen bin­ne­nin en beperkte zoveel moge­lijk het aan­tal gefa­bri­ceerde onder­de­len. Het resul­taat? Hoog­waar­dige com­pres­so­ren zon­der toe­ge­vin­gen op het gebied van de opval­lend com­pacte behuizing.

De IP 55 klasse F motor en de com­pres­sor wor­den ver­bon­den door een rechts­treekse kop­pe­ling, om een zeer stille wer­king zon­der trillin­gen en zon­der ver­mo­gens­ver­lies te ver­ze­ke­ren. Boven­dien bli­jft het ener­gie­ver­bruik daar­door aan­zien­lijk beperkt in ver­ge­lij­king met rota­tie­com­pres­so­ren die gebruik maken van mecha­nische of drijfriemkoppelingen.

Deze nieuwe reeks Blade com­pres­so­ren bes­taat in drie ver­mo­gens (15, 18 en 22 kW) en levert een vrij lucht­de­biet van 2,02 tot 3,74 m³/min, onder een wer­king­sdruk van 8 tot 13 bar.

Ver­der bie­den deze nieuwe model­len tevens pers­pec­tie­ven voor per­so­na­li­se­ring. Naast de basis­ver­sie werd een ver­sie met varia­bele snel­heid ont­wik­keld. Nog een andere ver­sie omvat een kit voor warm­te­re­cu­pe­ra­tie, naad­loos geïn­te­greerd in het olie­koel­sys­teem. De warmte die vrij­komt bij het samen­druk­ken kan zo gebruikt wor­den om indus­trieel of sani­tair water te ver­war­men. De PLUS ver­sie vormt dan weer de ideale oplos­sing om te bes­chik­ken over een com­plete pers­lucht­cen­trale met minieme afme­tin­gen en conform de milieu­nor­men. Ze com­bi­neert een koel­dro­ger met rechts­treekse expan­sie op milieu­vrien­de­lijk gas en een reservoir.

De nieuwe Blade 15–22 com­pres­so­ren zijn eve­neens goed uit­ge­rust met contro­le­func­ties, zoals het hoog­tech­no­lo­gische ‘MaestroXB’-systeem met gra­fische dis­play. Daar­mee kan de gebrui­ker op elk moment een hele reeks wer­king­spa­ra­me­ters nakij­ken. Dit een­vou­dige en intuï­tieve sys­teem past de wer­king van de com­pres­sor aan in func­tie van de vereis­ten van het aan­ges­lo­ten pers­lucht­net­werk en beheert de afwijkingen.

Met deze nieuwe, uiterst krach­tige en com­pe­ti­tieve Blade 15–22 schot­ten­com­pres­so­ren beves­tigt AF Bel­gium nog­maals dat zijn pro­duct­gam­ma tege­moet komt aan alle behoef­ten van zijn klan­ten­kring op het gebied van kwa­li­ta­tieve perslucht.