• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Maxi­ma 75 Xtreme High Effi­cien­cy van AF Bel­gium: ongeë­ve­naarde ener­ge­tische en milieu-effi­ciën­tie voor grote persluchtcapaciteiten

Maxi­ma 75 Xtreme High Effi­cien­cy van AF Bel­gium: ongeë­ve­naarde ener­ge­tische en milieu-effi­ciën­tie voor grote persluchtcapaciteiten

Het gam­ma MAXIMA Xtreme High Effi­cien­cy schot­ten­com­pres­so­ren, dat pers­luchts­pe­cia­list AF Bel­gium op de markt brengt, werd ont­wor­pen om ener­gie te bes­pa­ren en het milieu te bes­cher­men. Het komt tege­moet aan vra­gen naar grote en constante pers­lucht­vo­lumes gedu­rende lange per­iodes. Onder de mooie rode behui­zing van deze com­pres­so­ren gaat al de know­how van de pro­ducent schuil.

De rechts­treekse kop­pe­ling van het com­pres­sor­blok met de zeer effi­ciënte elek­trische motor (IE4) ver­ze­kert dat elke kW door de motor geab­sor­beerde elek­trische ener­gie opti­maal wordt inge­zet voor de pro­duc­tie van pers­lucht. Er gaat geen ener­gie ver­lo­ren via tand­wie­len of rie­men van de aan­dri­j­ving. Met een rota­tie van slechts 1.000 tr/min bie­den deze schot­ten­com­pres­so­ren de beste verhou­ding van elek­trisch geab­sor­beerde kW per gepro­du­ceerde m³/min pers­lucht. De com­pres­sie­ka­mer maakt gebruik van twee olie­ges­meerde gli­j­bus­sen, wat een belan­grijke ener­gie- en onde­rhoud­skos­ten­bes­pa­ring ople­vert tege­no­ver de vele (kogel)lagers in de stan­daard schroefcompressoren.

De MAXIMA Xtreme High Effi­cien­cy com­pres­so­ren beper­ken ver­der het olie­ver­bruik met een derde en heb­ben slechts half zoveel smeer­mid­del nodig in ver­ge­lij­king met tra­di­tio­nele schroef­com­pres­so­ren. De uits­te­kende pers­luchtk­wa­li­teit wordt gewaar­borgd door het meer­trap­pen-olieaf­schei­der­sys­teem (min­der dan 1 ppm olie­res­ten) en het fil­ter­sys­teem met een effi­ciën­tie van 99,99 %.

De com­pres­so­ren wer­den ont­wor­pen om meer dan 100.000 wer­ku­ren te draaien. Hun levens­duur en duur­zaam­heid zijn ongeë­ve­naard, wat aan­zien­lijke bes­pa­rin­gen op de lange ter­mi­jn inhoudt. Ook op het gebied van het onde­rhoud bli­j­ven de tus­sen­kom­sten beperkt tot het mini­mum met dank aan de construc­tie van de com­pres­sor. De afwe­zi­gheid van lagers resul­teert in aan­zien­lijk min­der onde­rhoud­skos­ten. Men hoeft enkel de olie te ver­ver­sen, de lucht- en olie­fil­ter te rei­ni­gen of ver­van­gen en de radia­tor te reinigen.

Als kers op de taart kan AF Bel­gium de com­pres­so­ren uitrus­ten met een warm­te­re­cu­pe­ra­tie­sys­teem om proces- of sani­tair water te ver­war­men. De ‘warm­te­re­cu­pe­ra­tie­kit’ wordt vol­le­dig inge­werkt in de olie­koe­ling van het cir­cuit, zodat de unit onaf­han­ke­lijk bli­jft van de controle van de olie­tem­pe­ra­tuur en bes­chermd bli­jft tegen elke moge­lijke sto­ring, zoals een beper­king van het water­de­biet of oververhitting.

De com­pres­so­ren van het Maxi­ma 75 Xtreme High Effi­cien­cy gam­ma, die AF Bel­gium op de markt brengt, vor­men dus de ideale keuze om tege­moet te komen aan uw basis­be­hoefte aan pers­lucht, ter­wi­jl ze een grote ener­gie­bes­pa­ring ople­ve­ren, het milieu bes­cher­men en uits­te­kende pres­ta­ties leveren.