• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

AF Bel­gium expor­teert zijn bui­ten­ge­wone know­how van sticks­tof­ge­ne­ra­to­ren tot in Zweden

AF Bel­gium expor­teert zijn bui­ten­ge­wone know­how van sticks­tof­ge­ne­ra­to­ren tot in Zweden

generateur-azote-stickstof AF Bel­gium kan bogen op een ruime erva­ring met de ins­tal­la­tie van stikstofgeneratoren.

De onder­ne­ming geniet tot bui­ten de land­sgren­zen een geves­tigde repu­ta­tie voor haar opmer­ke­lijke know­how en de kwa­li­teit van haar oplos­sin­gen. De Zweedse voe­ding­spro­ducent Daf­gards ver­trouwde haar de rea­li­sa­tie toe van een brand­pre­ven­tie­sys­teem voor zijn nieuwe koelopslagplaats.

Het Zweedse fami­lie­be­dri­jf Daf­gards werd opge­richt in 1937 en is een pio­nier in diep­vries­maal­ti­j­den. Het jaren­lange succes van het bedri­jf steunt op onaf­ge­bro­ken onder­zoek naar kwa­li­teit en innovatie.

In 2015 breidde Daf­gards zijn pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten uit met de bouw van een nieuwe, geau­to­ma­ti­seerde en hoog­tech­no­lo­gische koe­lops­lag­plaats met een opperv­lakte van onge­veer 4.100 m². Met een hoogte van 34 meter en een totaal­vo­lume van zowat 140.000 m³ houdt ze voe­ding­smid­de­len op een tem­pe­ra­tuur van ‑28°C.

De lucht in de gekoelde ops­lag­plaats is bui­ten­ge­woon droog, waar­door een begin­nende vuu­rhaard zich zeer snel kan uit­brei­den. Over­ve­rhit­ting, elek­trische inter­fe­ren­tie tus­sen stroom­ka­bels of andere onder­de­len kun­nen brand veroor­za­ken. Dan is het zaak meteen door­tas­tend op te tre­den. De oplos­sing: het zuurs­tof­ni­veau in de omge­ving laten dalen tot een waarde waar geen vuur meer moge­lijk is.

Daf­gards deed een beroep op de onder­ne­ming FX Prevent voor de plaat­sing van een LOX-sys­teem (Low OXy­gen) om moge­lijke brand te voor­ko­men en op die manier de mede­wer­kers en infra­struc­tu­ren te beschermen.

FX Prevent ver­trouwde het ont­werp en de ont­wik­ke­ling van het vol­le­dige pers­lucht­ge­deelte voor de bevoor­ra­ding van de stiks­tof­ge­ne­ra­tor toe aan AF Bel­gium. Het sys­teem steunt op twee com­pres­so­ren van 30 kW die elkaar over­lap­pen (om een zeer hoge ser­vi­ce­graad te ver­ze­ke­ren) en een derde com­pres­sor van 22 kW. Naast de beno­digde reser­voirs, fil­ters en lucht­dro­gers, selec­teerde AF Bel­gium in samens­praak met FX Prevent de ges­chikte stiks­tof­ge­ne­ra­tor, uit­ge­rust met zijn controle-unit die onaf­ge­bro­ken het zuurs­tof­ge­halte in de lucht van de ops­lag­plaats meet.

De ins­tal­la­tie ver­ze­kert een nomi­naal debiet van onge­veer 300 m³ per uur stiks­tof in gas­vorm met een stiks­tof­con­cen­tra­tie van 96 %. Door mid­del van de FX Prevent O2 sen­so­ren en de ver­schil­len­den inblaas­mon­den wordt een maxi­maal zuurs­tof­ge­halte van 16 % gewaar­borgd. Bij die waarde is het onts­taan vers­prei­den van vuur onmogelijk.

De keuze van de com­pres­so­ren en de stiks­tof­ge­ne­ra­tor staat tevens in het teken van de energie-efficiëntie.

Ze leve­ren een ener­gie­bes­pa­ring op van bij­na 50% tege­no­ver een conven­tio­neel oplossing.

Met deze bui­ten­ge­wone per­for­mante en com­pe­ti­tieve ins­tal­la­tie toont AF Bel­gium nog­maals aan dat zijn oplos­sin­gen per­fect tege­moet komen aan de behoef­ten van zijn klan­ten­kring en dat know­how van de onder­ne­ming tot in het bui­ten­land gere­nom­meerd is.