• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Nieuw gam­ma com­pres­so­ren voor kmo’s en garages

Nieuw gam­ma com­pres­so­ren voor kmo’s en garages

AF Bel­gium com­mer­cia­li­seert de nieuwe Blade schop­pen­com­pres­so­ren met een tech­no­lo­gisch inno­va­tief desi­gn en de nieuwe olie­ges­meerde RS-PRO schroef­com­pres­so­ren, nu nog com­pac­ter, robuus­ter en performanter.

AF Belgium - Compresseurs Blade Compressoren

Naast de ver­sies van 4, 5,5, 7,5 en 11 kW, com­mer­cia­li­seert AF Bel­gium de nieuwe Blade com­pres­so­ren met een ver­mo­gen van 1,5 tot 3 kW, op frame of op reser­voir (90 en 200 l). Zij leve­ren een vri­je­lucht­de­biet dat varieert van 160 tot 320 l/min, bij een werk­druk van 8 tot 13 bar. Deze nieuwe pro­duc­ten omvat­ten alle voor­de­len van de Blade schop­pen­com­pres­so­ren: geïn­te­greerde koe­ling, olieaf­schei­ding­ssys­teem op 3 niveaus en spe­ciale anti­con­de­sa­tiek­lep voor een super­ieure luchtk­wa­li­teit, een­vou­dig onderhoud…

De nieuwe serie RS-PRO schroef­com­pres­so­ren kop­pelt een effi­ciënte voor­zie­ning van pers­lucht aan een com­pacte behui­zing, ter­wi­jl de onder­de­len per­fect bereik­baar zijn voor onde­rhoud. Dit nieuwe gam­ma met elek­tro­nische controle gaat van 2,2 tot 250 kW bij een druk van 15 bar. Er bes­taat zelfs een 20 bar versie!

Met deze nieuwe, bui­ten­ge­woon per­for­mante en bij­zon­der com­pe­ti­tieve com­pres­so­ren, beves­tigt AF Bel­gium nor­maals dat de pro­duc­ten die het ver­deelt tege­moet komen aan alle behoef­ten van de klan­ten­kring op het gebied van kwa­li­ta­tieve perslucht.