• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Nieuw gam­ma TopT­win adsorp­tie­dro­gers zon­der warmtegeneratie

Nieuw gam­ma TopT­win adsorp­tie­dro­gers zon­der warmtegeneratie

toptwin

Nieuw gam­ma TopT­win adsorp­tie­dro­gers zon­der warm­te­ge­ne­ra­tie. Het nieuwe gam­ma adsorp­tie­dro­gers zon­der warm­te­ge­ne­ra­tie van TopT­win, dat wordt gecom­mer­cia­li­seerd door AF Bel­gium, werd ont­wor­pen om op een conti­nue en zui­nige manier droge pers­lucht te leve­ren. Het gam­ma ver­ze­kert een dauw­punt onder druk van ‑40°C voor een constant debiet dank­zij twee alter­ne­rend wer­kende kolom­men onder druk. AF Bel­gium, de pers­luchts­pe­cia­list, stelt dit gloed­nieuwe gam­ma TopT­win adsorp­tie­dro­gers zon­der warm­te­ge­ne­ra­tie voor op Main­te­nance 2016 in Ant­werp Expo (Stand A2026).

Het dro­gen van pers­lucht door adsorp­tie ‘zon­der warm­te­ge­ne­ra­tie’ gebeurt door een droog­mid­del dat de aan­we­zige water­damp in de lucht adsor­beert. Het rege­ne­re­ren van dit droog­mid­del wordt ver­ze­kerd door het ‘spoe­len’ met droge lucht, die wordt ver­kre­gen aan de uit­gang van de dro­ger. Wan­neer de eerste kolom in wer­king is (bij wer­king­sdruk), bevindt de tweede zich in de rege­ne­ra­tie­fase (bij atmos­fe­rische druk).

Deze TopT­win adsorp­tie­dro­gers zon­der warm­te­ge­ne­ra­tie lenen zich voor alle toe­pas­sin­gen, waar hoog kwa­li­ta­tieve pers­lucht nodig is voor een dauw­punt van — 40°C onder druk en een debiet tot 770 Nm3/h. Ze ver­gen geen warmte en ver­brui­ken nau­we­lijks 20 W per m³ perslucht.

Ze onder­schei­den zich door hun ont­werp en de kwa­li­teit van hun com­po­nen­ten, die een opti­male betrouw­baa­rheid en robuus­theid ver­ze­ke­ren. Hun kleine behui­zing en hun bedie­ning­se­le­men­ten ver­le­nen hen een groot ins­tal­la­tie­ge­mak. De loca­tie van de ver­schil­lende com­po­nen­ten en inter­faces zorgt bij deze dro­gers voor een een­vou­dig gebruik en onderhoud.

Het TopT­win gam­ma is stan­daard uit­ge­rust met drie fil­ters (twee voor het zui­ve­ren van de lucht aan de ingang en een derde voor het ver­wi­j­de­ren van stof aan de uit­gang), een alge­mene by-pass (waar­door de dro­ger vol­le­dig kan afges­chei­den wor­den voor onde­rhoud), twee ther­mische expan­sie­ven­tie­len en de MICROFLOW II kof­fer voor het onder­druk­ken van het ingang­sde­biet (com­pres­so­ren met vast of varia­bel debiet) of de vochtigheid.

Met deze nieuwe TopT­win adsorp­tie­dro­gers zon­der warm­te­ge­ne­ra­tie, beves­tigt AF Bel­gium nor­maals dat de pro­duc­ten die het ver­deelt tege­moet komen aan alle behoef­ten van de klan­ten­kring op het gebied van kwa­li­ta­tieve perslucht.