• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

AF Bel­gium stelt zijn exper­tise ten dienste van Calyos, de Waalse fabri­kant van ‘loop heat pipes’ voor elek­tro­nische com­po­nen­ten, die gelau­werd werd op de CES INNOVATION AWARDS in Las Vegas

AF Bel­gium stelt zijn exper­tise ten dienste van Calyos, de Waalse fabri­kant van ‘loop heat pipes’ voor elek­tro­nische com­po­nen­ten, die gelau­werd werd op de CES INNOVATION AWARDS in Las Vegas

AF Belgium - SLDK-I frontal light

AF Bel­gium kan bogen op een ruime erva­ring met pers­luch­tins­tal­la­ties bij pro­duc­tie­be­dri­j­ven van elek­tro­nische com­po­nen­ten. Hun gere­nom­meerde know­how en hun kwa­li­ta­tieve oplos­sin­gen beant­woor­den aan de strenge vereis­ten bin­nen de sec­tor.
Geen won­der dus dat Calyos, de spe­cia­list van de pas­sieve koe­ling voor elek­tro­nische com­po­nen­ten en erkend voor zijn 100% geruis­loze oplos­sin­gen voor com­pu­ters, AF Bel­gium koos als partner.

De onder­ne­ming Calyos, met hoofd­ze­tel in Jumet (Waals Gewest), stak de infor­ma­ti­ca­reu­zen de loef af. Ze werd op de Consu­mer Elec­tro­nics Show (CES) in Las Vegas, de grootste inno­va­tie­beurs ter wereld, bekroond in de cate­go­rieën ‘Com­pu­ter Hard­ware’ en ‘Gaming’.
Calyos ont­wik­kelde een geruis­loos en wereld­wi­jd vol­strekt uniek koel­sys­teem. Het pas­sieve sys­teem berust op geen enkele mecha­nische actie, bevat geen ven­ti­la­tor, pomp of water en is pre­cies daar­door bui­ten­ge­woon betrouw­baar en duurzaam.

Om dit succes te berei­ken omringt Calyos zich met de beste part­ners. Logisch dat de onder­ne­ming zich richtte tot AF Bel­gium voor de pro­duc­tie van haar ‘oil­free’ pers­lucht. In de sec­tor van koe­ling van elek­tro­nische com­po­nen­ten mag de luchtk­wa­li­teit name­lijk geen enkel gebrek vertonen.

Na een gron­dige ana­lyse van de behoef­ten van Calyos, ont­wik­kelde AF Bel­gium een oplos­sing voor de pro­duc­tie van olie­vrije lucht zon­der enige onzui­ve­rhe­den, zoals vereist in het las­ten­boek van de onder­ne­ming.
De keuze van de com­po­nen­ten gebeurde eve­neens met oog voor de ener­gie-effi­ciën­tie, want om te over­le­ven in zijn vak­ge­bied moet Calyos de kos­ten opti­maal beheersen.

Met deze bui­ten­ge­woon per­for­mante en com­pe­ti­tieve ins­tal­la­tie beves­tigt AF Bel­gium eens te meer dat het oplos­sin­gen aan­biedt op maat van de spe­ci­fieke behoef­ten van de klantenkring.