• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

AF Bel­gium brengt de RSW-olie­vrije com­pres­so­ren met wate­rin­jec­tie op de markt

AF Bel­gium brengt de RSW-olie­vrije com­pres­so­ren met wate­rin­jec­tie op de markt

Voe­ding­smid­de­len­pro­duc­tie, pro­duc­tie van elek­tro­nische com­po­nen­ten, far­ma­ceu­tische indus­trie, druk­ke­ri­jen, zie­ken­hui­zen… geen enkele van deze sec­to­ren kan zelfs het kleinste spoortje van olie tole­re­ren. Elke conta­mi­na­tie staat voor productiviteitsverlies!

Om tege­moet te komen aan deze vereiste en een onbe­ris­pe­lijke luchtk­wa­li­teit te ver­ze­ke­ren tegen een zeer com­pe­ti­tieve pri­js, brengt AF Bel­gium de Olie­vrije com­pres­so­ren met wate­rin­jec­tie van het (Ren­ner) RSW-gam­ma op de markt.

Het doel van deze gepa­ten­teerde com­pres­so­ren is dat olie vol­le­dig wordt uit­ges­lo­ten bij het com­pres­sie­proces (“klasse 0” cer­ti­fi­ce­ring). De beste manier om elk spoor van olie te voor­ko­men in de pers­lucht is immers om de olie vol­le­dig te bannen.Water, de meest natuur­lijk grond­stof, zorgt voor de sme­ring, de koe­ling en de her­me­tische afslui­ting van het compressorblok.

Water is een ideale warm­te­ge­lei­dende vloeis­tof, die zorgt voor de nodige koe­ling van het compressorblok.

Het koel­wa­ter opge­no­men door warm­te­be­las­ting wordt afge­voerd via een warm­te­wis­se­laar, optio­neel ver­bon­den met een externe gefor­ceerde luchtkoelingsmodule.

De com­plete water­be­han­de­ling is geïn­te­greerd in de com­pres­sor. Die omvat een gepa­ten­teerd sys­teem voor de pro­ces­wa­ter­be­han­de­ling en – rege­ne­ra­tie door een ionen­wis­se­laar met voort­du­rende bewa­king van de waterk­wa­li­teit door een gelei­ding­ssonde (µS). Zo bli­jft het cir­cu­la­tie­wa­ter alti­jd van zeer hoge kwa­li­teit en waar­borgt het een constante goede wer­king van de comprocessor.

De Duitse ana­lis­ten van het SGS Ins­ti­tut Fre­se­nius-labo­ra­to­rium cer­ti­fi­ceer­den dat de RSW-com­pres­so­ren geen spoor van olies­toom ver­to­nen en dat de pers­lucht vrij is van elke micro­bio­lo­gische contaminatie.

De RSW olie­vrije com­pres­so­ren zijn ver­kri­jg­baar met een ver­mo­gen van 18.5 tot 120 KW met een maxi­maal debiet van 21 m³/min. Ze kun­nen gele­verd wor­den zowel toe­ren­tal­ge­re­geld als vast toe­ren­tal en kun­nen pers­lucht­druk­ken aan van 5 tot 13 bar.

Deze olie­vrije com­pres­so­ren met directe kop­pe­ling laten een zeer laag geluid­sni­veau opte­ke­nen, dank­zij de lage rota­ties­nel­he­den. Ze zijn uit­ge­rust met een moderne type IE3-motor, een waar­borg voor een laag ener­gie­ver­bruik, een lange levens­duur en een een­vou­dig onde­rhoud. Ze bes­chik­ken boven­dien stan­daard over het elek­tro­nische REN­NER­tro­nic-Plus contro­le­sys­teem voor een meer intel­li­gente bedie­ning, rege­ling en controle.

Met deze RSW-olie­vrije com­pres­so­ren met wate­rin­jec­tie beves­tigt AF Bel­gium nog­maals dat het oplos­sin­gen aan­biedt op maat van de spe­ci­fieke behoef­ten in de olie­vrije persluchtmarkt.