• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Suc­ces­volle toe­pas­sing voor de MAXIMA Mat­tei compressoren

Suc­ces­volle toe­pas­sing voor de MAXIMA Mat­tei compressoren

Eén van de recentste toe­pas­sin­gen, ont­wor­pen door Mat­tei, kent veel succes in de sec­tor van de diep­vries­voe­ding. Ze behel­st het gebruik van com­pres­so­ren van de MAXIMA serie in com­bi­na­tie met stiks­tof­ge­ne­ra­to­ren voor brand­pre­ven­tie in koelcellen.

“Brand­pre­ven­tie is zeer belan­grijk in de sec­tor van de diep­vries­voe­ding”, ver­telt Marc Lens, Sales Engi­neer bij AF Bel­gium, de Bel­gische ver­de­ler van Mat­tei com­pres­so­ren. “In de prak­tijk zijn het de ver­ze­ke­ring­smaat­schap­pi­jen die verei­sen dat de onder­ne­min­gen zich­zelf uitrus­ten met sys­te­men ter voor­ko­ming van brand in hun gekoelde ops­la­gruim­ten. Daar gaan de tem­pe­ra­tu­ren tot ‑28°C en één van de doel­tref­fend­ste pre­ven­tie­sys­te­men omvat een onaf­ge­bro­ken aan­voer van stiks­tof in de koel­ruim­ten, waar­door de zuurs­tof­con­cen­tra­tie in de lucht lager bli­jft dan 16%, zodat er onmo­ge­lijk brand kan ontstaan.”

Mat­tei Maxi­ma com­pres­so­ren – samen met een ges­pe­cia­li­seerd part­ner­be­dri­jf in stiks­tof­ge­ne­ra­to­ren – stelde een pak­ket samen dat bes­taat uit een hoog effi­ciënte MAXIMA com­pres­so­ren met vol­doende ver­mo­gen om de vereiste luchts­troom te pro­du­ce­ren, en een nieuw soort stiks­tof­ge­ne­ra­tor die 20% min­der pers­lucht nodig heeft dan de stan­daard modellen.

Het resul­taat? Een machine die 24 uur per dag en zeven dagen op zeven werkt met een uits­te­kende betrouw­baa­rheid en zeer hoge effi­ciën­tie, een laag ener­gie­ver­bruik en lage onde­rhoud­skos­ten: “Ons pak­ket is bui­ten­ge­woon com­pe­ti­tief: de aan­koop­pri­js kan vol­le­dig wor­den afges­chre­ven tij­dens de gebruiks­duur en na tien jaar blijkt het veruit de voor­de­lig­ste bes­chik­bare oplos­sing op de markt, die tege­lijk de hoog­ste pres­ta­ties garan­deert”, ver­volgt Marc Lens. Zo beke­ken vor­men de Mat­tei MAXIMA com­pres­so­ren een garan­tie, gezien hun ener­gie­ver­bruik dat tot het laag­ste van hun cate­go­rie behoort, hun lage gebruiks­kost, hun opmer­ke­lijke betrouw­baa­rheid en hun onderhoudsgemak.”

Ver­schil­lende pro­du­cen­ten van diep­vries­voe­ding, markt­lei­ders in hun land, kozen trou­wens voor deze oplos­sing. Het pak­ket wordt geper­so­na­li­seerd, zodat het aan de spe­ci­fieke klant­ve­reis­ten vol­doet. Zo kan men bij­voor­beeld com­pres­so­ren met ver­schil­lende debie­ten of ver­schil­lende model­len, waa­ron­der OPTIMA, aan­wen­den voor bij­ko­mende func­ties, zoals het auto­ma­tisch ope­nen en slui­ten van de poor­ten van ops­la­gruimtes met behulp van stiks­tof. We ont­wier­pen — en ins­tal­leer­den in som­mige geval­len — reeds sys­te­men in drie indus­trie­ter­rei­nen in Bel­gië, twee in Neder­land en twee in Zwe­den. Onder­tus­sen ont­wik­ke­len we nieuwe sys­te­men voor deze en andere klan­ten. Een succes, onder­schre­ven door de grootste spe­lers in dit vakgebied.

Zij kozen reeds voor het Mat­tei pakket:

  • Ardo is een Bel­gisch fami­lie­be­dri­jf, opge­richt in de jaren vijf­tig en ges­pe­cia­li­seerd in hoogk­wa­li­ta­tieve vries­verse groen­ten, fruit, pas­ta & rijst. Ardo bes­chikt over 15 ves­ti­gin­gen in 8 lan­den en expor­teert naar 58 lan­den over de hele wereld. Jaar­lijks ver­koopt de onder­ne­ming 611.000 ton aan pro­duc­ten. De oplos­sing werd geïns­tal­leerd in de Hes­baye­frost fabriek in het Bel­gische Geer, en nu recen­te­lijk is de site in Zun­dert ook voor­zien van deze oplossing.
  • Gun­nar Dafgård AB, het grootste voe­ding­sbe­dri­jf in Zwe­den, is wereld­wi­jd actief maar focust voo­ral op de Scan­di­na­vische markt. Het werd opge­richt in 1937 is geniet faam voor de pro­duc­tie van de IKEA gehakt­bal­len. Het bedri­jf com­mer­cia­li­seert een brede waaier aan diep­vries­voe­ding, waa­ron­der kant-en-klare maal­ti­j­den. Het sys­teem wordt in mei van 2015 in gebruik geno­men in de hoofd­ves­ti­ging in Käll­by, Zweden.
  • Agris­to is een Bel­gische onder­ne­ming met pro­duc­tie­ves­ti­gin­gen in Bel­gië en Neder­land, ges­pe­cia­li­seerd in het ver­vaar­di­gen van diep­ge­vro­ren aar­dap­pel­pro­duc­ten. Ze werd opge­richt in 1987 en is voo­ral actief in de pri­vate label markt van 80 lan­den, met een jaar­pro­duc­tie van ruim 350.000 ton aan producten.

MAXIMA van Mat­tei is de nieuwe norm in één­traps­com­pres­so­ren: de opti­male oplos­sing om de ener­gie­kos­ten te ver­la­gen bij een constant lucht­ver­bruik.
Met een ver­mo­gen van 30 tot 160 kW, debie­ten van 6.45 m³/min tot 32.15 m³/min en een werk­druk van 7.5 bar zijn ze ver­kri­jg­baar met een drie­fa­sige asyn­chrone elek­tro­mo­tor.
De Maes­tro XS micro­pro­ces­sor rege­laar ver­ze­kert een ener­gie­ver­bruik, dat tot het laag­ste in zijn cate­go­rie behoort per m³/min lucht.
De lage toe­ren­tal­len van het com­pres­sor­blok (tot 1000 rpm @ 50 Hz) waar­bor­gen een hoge betrouw­baa­rheid en lage wer­king­skos­ten.
De nieuwe Maxi­ma anno 2015 wor­den uit­ge­voerd met een softs­tar­ter.
MAXIMA is bui­ten­ge­woon stil en onderhoudsvriendelijk.