• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

55–90 RVX i Series

UITERST ENERGIE-EFFICIËNT

Bes­pa­ring van ener­gie­ver­bruik, ver­min­de­ring van de nega­tieve gevol­gen voor het milieu, ver­be­te­ring van onze vei­li­gheid en bes­tri­j­ding van de opwar­ming van de aarde. Dit zijn wij allemaal!

De nieuwste gene­ra­tie indus­triële com­pres­so­ren van MATTEI biedt ongeë­ve­naarde ener­gie­bes­pa­rin­gen en hoge pres­ta­ties op het gebied van eco-duur­zaam­heid. De geïn­te­greerde aan­pak van AF BELGIUM
vol­doet aan de uit­da­gin­gen van de toe­kom­st en tege­lij­ker­ti­jd rea­lis­tische bes­pa­rin­gen en effi­ciën­tie­ver­be­te­rin­gen ople­vert voor alle indus­triële sectoren.

100% XTREME

De gehele RVXi pro­duc­treeks pro­fi­teert van een nieuw hoo­gren­de­ment­com­pres­sor­blok.
Rote­rende schot­ten­com­pres­so­ren zijn door hun construc­tie­tech­no­lo­gie inherent effi­ciën­ter dan om het even welk ander luchtcompressiesysteem.

Geen interne lek­ken, geen per­io­dieke ver­van­ging van de druk­la­gers en geen ver­van­ging van de com­pres­sor­blok  zijn slechts enkele van de voor­de­len.
zijn slechts enkele van de voor­de­len van deze nieuwe schottencompressor

De RVXi-com­pres­so­ren zijn uit­ge­rust met een inno­va­tief olie-injec­tie­sys­teem en de geo­me­trie van de com­pres­sor­blok is zoda­nig dat een maxi­maal ren­de­ment kan wor­den bereikt.

UNIVERSEEL EN ZONDER BEPERKINGEN

Dank­zij de Maes­troXC control­ler kun­nen de com­pres­so­ren van de RVXi-reeks wor­den gekop­peld aan alle andere machines op de markt, zodat er geen dure uit­brei­ding­smo­dules nodig zijn of per­io­dieke upgrades.

Alle AF-Bel­gium com­pres­so­ren die zijn uit­ge­rust met de AFx CONTROLLER kun­nen met elkaar wor­den ver­bon­den via het cloud-por­taal voor bewa­king en rege­ling op afstand van de unit, en met een een­vou­dige web­ver­bin­ding vanaf elke stan­daard­brow­ser op elke stan­daard PC kan de com­pres­sor wor­den onder­vraagd in geval van een incon­sis­tente wer­king. Hier­door is het niet meer nodig om fysiek bij de com­pres­sor aan­we­zig te zijn voor de eerste diagnose.