• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

AF Bel­gium ver­kri­jgt ver­nieu­wing BeSaCC-attest

AF Bel­gium ver­kri­jgt ver­nieu­wing BeSaCC-attest

AF BELGIUM is de spe­cia­list voor de leve­ring, de ins­tal­la­tie en het onde­rhoud van pro­duc­tie­sys­te­men van pers­lucht en samen­ge­drukte gas­sen. Onze pro­duc­ten vol­doen aan alle behoef­ten, van een kleine werk­plaats­com­pres­sor tot groot­scha­lige ins­tal­la­ties voor de far­ma­ceu­tische, petro­che­mische of voe­ding­sin­dus­trie en zelfs alle oplos­sin­gen voor stiks­tof of adem­lucht. Het pro­duct­gam­ma van AF Bel­gium komt tege­moet aan
Read More

AF Bel­gium draagt bij aan de pro­ces­ver­be­te­ring bij Brou­we­rij Dupont, pro­ducent van de beroemde bie­ren Moi­nette, Blanche du Hainaut…

AF Bel­gium kan bogen op een ruime erva­ring met pers­luch­tins­tal­la­ties bij onder­ne­min­gen die voe­ding­smid­de­len pro­du­ce­ren en komt tege­moet aan de strenge vereis­ten van deze sec­tor. Brou­we­rij Dupont stelde dus al haar ver­trou­wen in de recentste RSW-com­pres­so­ren met wate­rin­jec­tie van AF Bel­gium om pers­lucht van onbe­ris­pe­lijke kwa­li­teit te pro­du­ce­ren tegen een zeer com­pe­ti­tieve prijs. Moi­nette, Blanche du
Read More