CHAU­ME­CA-adsorp­tie­dro­gers

Onze CHAU­ME­CA-adsorp­tie­dro­gers vor­men de ideale oplos­sing voor pro­ces­sen die een meer door­ge­dre­ven lucht­dro­ging ver­gen. Ze kun­nen immers dauw­pun­ten berei­ken van 60°C.

Ze leve­ren behan­delde lucht van hoge kwa­li­teit en zijn bij­zon­der zui­nig in het gebruik. Hun debiet­be­reik gaat van 60 tot 8280 m³/u.

Ze zijn heel een­vou­dig gebouwd: ze bes­taan uit twee tanks met adsor­be­rende stof­fen waar­door lucht wordt gevoerd, uit enkele elek­tro­ma­gne­tische ven­tie­len en afsluitk­lep­pen en uit een micro­pro­ces­sor­ges­tuurde bedie­ning­seen­heid. Ze zijn heel geruisarm.

Voor de droog­stof kan u kie­zen tus­sen geac­ti­veerd alu­mi­niu­moxide en een mole­cu­len­zeef, naar­ge­lang de tem­pe­ra­tuur van de aan­ge­voerde lucht en het gewenste dauwpunt.

Door mole­cu­le­nin­te­rac­tie adsor­be­ren die stof­fen de in de pers­lucht aan­we­zige water­damp en geven die af aan de lucht wan­neer deze zich tot de omge­ving­slucht­druk onts­pant. Het is op die eigen­schap dat het dro­gen van de lucht en het rege­ne­re­ren van de droog­stof geba­seerd zijn.