• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Clas­sic ERC serie

De bij­zon­der com­pacte schot­ten­tech­no­lo­gie van de Clas­sic ‘ERC’ com­pres­sor­se­rie, ver­ze­kert een lang­du­rige wer­king. De afwe­zi­gheid van een bui­ten­be­hui­zing vereen­vou­digt alle onderhoudswerkzaamheden.

De rechts­treekse kop­pe­ling tus­sen motor en rotor van deze com­pres­so­ren zorgt voor een aan­zien­lijke ener­gie­bes­pa­ring, waar­bij elk ren­de­ments­ver­lies ten gevolge van de aan­we­zi­gheid van tand­wie­len of dri­j­frie­men wordt voorkomen.

De pro­por­tio­nele aan­zuigk­lep modu­leert de pro­duc­tie van lucht met een constante druk, zodat men kan wer­ken zon­der luch­tre­ser­voir. Dank­zij deze rege­ling kan het lucht­de­biet auto­ma­tisch wor­den afges­temd op de vraag van het net­werk waa­rop de com­pres­sor is aan­ges­lo­ten, waar­door er een mini­male druk­band kan wor­den bekomen.

Dank­zij een spe­ci­fiek olie-lucht sepa­ra­tor bli­jft de hoe­veel­heid afges­chei­den olie zeer beperkt klei­ner dan 3ppm.

Het bedie­nings- en contro­le­sys­teem met Maes­troXS micro­pro­ces­sor past de wer­king van de com­pres­sor auto­ma­tisch aan in func­tie van de behoef­ten van het sys­teem waa­rop hij aan­ges­lo­ten is.

De com­pres­so­ren van de Clas­sic 500, 1000 en 2000 serie kun­nen uit­ge­rust wor­den met tal van opties:

  • Hori­zon­taal reser­voir waa­rop de com­pres­sor kan gemon­teerd worden
  • Koel­dro­ger, lucht­ge­koeld (ver­sie ERCSE)
  • Contro­le­sys­teem voor bedie­ning van op afstand via een web interface
  • Alar­men door­ges­tuurd via e‑mail, fax of gsm
  • Gecen­tra­li­seerd beheer van maxi­mum 16 com­pres­so­ren met Concer­to, voor nog meer ener­gie­bes­pa­ring (tot 35 %) en een gewaar­borgde aan­voer van perslucht
  • Vol­le­dig geïn­te­greerde warm­te­re­cu­pe­ra­tie­kit gemon­teerd op het olie­koel­cir­cuit om water op te war­men voor indus­trieel of sani­tair gebruik. Hier­mee kan men tot 80% van de opge­no­men ener­gie door de com­pres­sor recupereren.