• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Gene­ra­to­ren Serie N2 MAXI

De N2 MAXI serie is het orgel­punt van ruim vijf­tien jaar erva­ring van Claind met stiks­tof­pro­duc­tie, in com­bi­na­tie van de meest recente tech­no­lo­gie op het gebied van de afschei­ding van stiks­tof uit omgevingslucht.

Het N2 MAXI gam­ma werd ont­wor­pen om tege­moet te komen aan een ruime waaier van indus­triële en voedingstoepassingen.

De meest gebrui­ke­lijke toe­pas­sing­sge­bie­den voor deze stiks­tof­ge­ne­ra­to­ren zijn:

  • Ver­pak­king van voe­ding­smid­de­len en bot­te­len van wijn, voe­ding­so­lie, sap­pen en waters
  • Che­mische en ther­mische processen