MCH6 Adem­lucht Compressoren

Het gam­ma MCH6 adem­lucht- en tech­nische gas­sen­com­pres­so­ren van Col­tri, dat wordt aan­ge­bo­den door AF Bel­gium, is bes­temd voor diep­zee­dui­ken, sport­schie­ten en paint­ball (vri­je­ti­jd­sge­bruik), kleine indus­triële pro­ces­sen, labo­ra­to­ria en brand­weer­diens­ten. Het paart zeer strikte eisen voor de pro­duc­tie van zuurs­tof aan een kleine behui­zing en een goede mobiliteit.

Dank­zij hun beperkte afme­tin­gen en gewicht kan men ze gemak­ke­lijk trans­por­te­ren. Ze pas­sen in elke auto­kof­fer en kun­nen dis­creet weg­ge­bor­gen wor­den op een kleine boot of in de hoek van een garage. De ideale met­ge­zel van par­ti­cu­lie­ren en het per­fecte hulpje van alle clubs!

mch6

De MCH6 com­pres­so­ren van Col­tri wor­den gepro­du­ceerd op CNC-machines en met hoog kwa­li­ta­tieve materialen:

 • alu­mi­nium­car­ter
 • koe­ler in inox
 • toe­gang­skraan in koolstofvezel
 • zui­ger en cilin­der in gehard en gechro­meerd staal

De com­pres­so­ren zijn uit­ge­rust met een fil­ter­pa­troon in actieve kool en een mole­cu­laire zeef. Ze leve­ren lucht conform de EN12021-norm voor adem­lucht. Boven­dien kun­nen ze tevens Nitrox­men­ge­lin­gen tot 40% per­sen en zijn ze ook nog eens com­pa­ti­bel met de pro­ces­gas­sen stiks­to­foxide en helium.
Het MCH6 pro­ces­sor­gam­ma bes­taat in ver­schil­lende versies:

 • MCH6/SH : Hon­da benzinemotor
 • MCH6/EM : mono­fa­sige elek­trische motor
 • MCH6/ET : drie­fa­sige elek­trische motor

Deze drie ver­sies zijn ver­kri­jg­baar in de ‘Stan­dard’ of ‘Com­pact’ uit­voe­ring. De elek­trische ver­sies bes­taan ook in super­geï­so­leerde ‘Silent’ uit­voe­ring (ver­min­de­ring met 15 dB). De ben­zi­ne­mo­tor ont­wik­kelt een ver­mo­gen van 3,6 kW (5,5 pk). De mono­fa­sige elek­trische motor heeft een nomi­naal ver­mo­gen van 2,2 kW, de drie­fa­sige ver­sie een nomi­naal ver­mo­gen van 3 kW.

Met hun lucht­de­biet van 80 of 100 l/min (4,8 of 6 m³/u) bie­den de com­pres­so­ren een werk­druk van 230 of 300 bar (op te geven bij bes­tel­ling). Ze vul­len een fes van 10 liter in 20 minu­ten (van 0 tot 200 bar). Om in opti­male omstan­di­ghe­den te wer­ken, moe­ten ze inge­zet wor­den in schi­j­ven van 30 tot 45 minu­ten, om ver­vol­gens vol­le­dig af te koe­len (afge­ra­den voor het vul­len van fles­sen met een volume hoger dan 18 liter).

Alle model­len zijn stan­daard uit­ge­rust met:

 • Lucht­fil­ter­sys­teem (actieve kool en mole­cu­laire zeef)
 • Mano­me­ter
 • Conden­saa­taf­schei­der
 • Koel­ven­ti­la­tor
 • Flexi­bele DIN- of beugeluitgang

Ze kun­nen boven­dien optio­neel voor­zien wor­den van een kit met een tweede uit­gang, een auto­ma­tisch ven­tiel, een auto­ma­tische stop­func­tie, een spe­ci­fieke aans­lui­ting voor de uit­gang (Nitrox, ¼”,8S, 6S…) en een timer.
Het frame is ver­kri­jg­baar in meer­dere kleu­ren. Er bes­taat ook een ver­sie in inox voor agres­sieve omgevingen.