SCROLL­line compressoren

100% olie­vrije perslucht

Voe­ding­smid­de­len­pro­duc­tie, pro­duc­tie van elek­tro­nische com­po­nen­ten, far­ma­ceu­tische indus­trie… voor elk van deze sec­to­ren is de pers­luchtk­wa­li­teit van doors­lag­ge­vend belang.

Compresseurs SCROLline  un air comprim 100 exempt dhuile

De olie­vrije SCROLL­line com­pres­so­ren van AF Bel­gium vor­men een effi­ciënte en bud­get­vrien­de­lijke oplos­sing om olie­vrije pers­lucht te ver­kri­j­gen. Ze omvat­ten twee spi­raal­vor­mige ele­men­ten, waar­van er één vast is en het andere excen­trisch draait rond zijn as. Zo wordt elk contact ver­me­den, meteen een waar­borg voor de betrouw­baa­rheid en de beperkte sli­j­tage van de onder­de­len. Dit prin­cipe van com­pres­so­ren ver­ze­kert een conti­nu pers­lucht­de­biet met wei­nig pulsen.

Door hun com­pacte vorm­ge­ving lenen de SCROLL­line com­pres­so­ren zich voor elke omge­ving – van een labo tot een indus­triële ruimte – en voor elke behoefte aan pers­lucht. De ‘mul­ti­blok’ com­pres­so­ren bes­taan uit twee, drie of vier units die onaf­han­ke­lijk van elkaar wer­ken. Zij zijn bij­zon­der ges­chikt voor toe­pas­sin­gen waar de behoefte aan olie­vrije pers­lucht sterk schom­melt, of waar een abso­lute behoefte bes­taat aan een reser­ve­ca­pa­ci­teit als bij­ko­mende verzekering.

Het SCROLL­line gam­ma biedt tal van opties om tege­moet te komen aan elke vraag:

  • hori­zon­taal reservoir
  • koel­dro­ger
  • Super­Silent behuizing
  • elek­tro­nische REN­NER­tro­nic bediening
  • IE3-motor en REN­NER­tro­nic Plus

De basis­be­die­ning kan voor­de­lig ver­van­gen wor­den door een elek­tro­nische AFtro­nic of AFtro­nic Plus stu­ring, zodat u bes­chikt over een meer intel­li­gente bedie­ning, rege­ling en controle. Het debiet van de niet-ges­meerde SCROLL­line com­pres­so­ren van AF Bel­gium gaat van 0,16 tot 3,6 m³/min bij een werk­druk van 8 of 10 bar en een motor­ver­mo­gen van 1,5 tot 30 kW. De geluid­dem­pende behui­zing van de Super­Silent ver­sies beperkt de geluid­so­ver­last aan­zien­lijk, het grootste model pro­du­ceert niet meer dan 71 dB(A).