• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Geluid­sge­dempte pers­lucht­cen­trale AC

Air Centre

De behui­zing van de ‘Air Centre’ pers­lucht­cen­trales is afge­werkt met roest- en kras­bes­ten­dige epoxy­verf. De bek­le­ding van de bin­nen­pa­ne­len met geluid­dem­pend mate­riaal zorgt voor een sterk ver­min­derde geluid­spro­duc­tie. De brede deu­ren en mak­ke­lijk demon­teer­bare pane­len ver­ze­ke­ren een vlotte toe­gang  tot alle onder­de­len van de com­pres­sor bij onde­rhoud of herstelling.

De rechts­treekse kop­pe­ling (zie vorige katern) in lijn van deze com­pres­so­ren zorgt voor een aan­zien­lijke ener­gie­bes­pa­ring, waar­bij elk ren­de­ments­ver­lies ten gevolge van de aan­we­zi­gheid van tand­wie­len of tra­pe­zium­vor­mige dri­j­frie­men wordt voorkomen.

De pro­por­tio­nele aan­zuigk­lep modu­leert de pro­duc­tie van lucht met een constante druk, zodat men kan wer­ken zon­der luch­tre­ser­voir. Dank­zij deze rege­ling kan het lucht­de­biet auto­ma­tisch wor­den afges­temd op de vraag van het net­werk waa­rop de com­pres­sor is aan­ges­lo­ten, wat van­zelf­spre­kend ener­gie bespaart.

Dank­zij een spe­ci­fiek olie-lucht afscheid­sys­teem bli­jft de hoe­veel­heid afges­chei­den olie zeer beperkt. De com­pres­so­ren zijn voor­zien van een ruim beme­ten voor­fil­ter, die de vroeg­ti­j­dige vers­top­ping van radia­to­ren en lucht­fil­ters door onzui­ve­rhe­den in de lucht voorkomt.

Het bedie­nings- en contro­le­sys­teem met Maes­troXS micro­pro­ces­sor past de wer­king van de ‘Air Centre’ pers­lucht­cen­trales auto­ma­tisch aan in func­tie van de behoef­ten van het sys­teem waa­rop ze aan­ges­lo­ten zijn. 

De Air Centre pers­lucht­cen­trales kun­nen uit­ge­rust wor­den met tal van opties:

  • Hori­zon­taal reser­voir waa­rop de pers­lucht­cen­trale kan gemon­teerd worden
  • Koel­dro­ger, lucht­ge­koeld (ver­sie PLUS)
  • Contro­le­sys­teem voor bedie­ning van op afstand via een web interface
  • Alar­men door­ges­tuurd via e‑mail, fax of gsm
  • Gecen­tra­li­seerd beheer van maxi­mum 16 com­pres­so­ren met Concer­to, voor nog meer ener­gie­bes­pa­ring (tot 35 %) en een gewaar­borgde aan­voer van perslucht 
  • Vol­le­dig geïn­te­greerde warm­te­re­cu­pe­ra­tie­kit in het olie­koel­cir­cuit om water op te war­men voor indus­trieel of sani­tair gebruik. Hier­mee kan men tot 80% van de opge­no­men ener­gie door de com­pres­sor recupereren.