RS‑M boos­ter

Het ont­werp van de schroef­boos­ters met sme­ring van AF Bel­gium is aan­ge­past voor de voor­de­lige pro­duc­tie van indus­triële pers­lucht onder hoge druk.

rsm

De RS‑M boos­ter laat de druk sti­j­gen tot 40 bar en levert een maxi­maal lucht­de­biet van 10,5 m³/min (630 m³/u) zon­der pul­se­ren. Deze waar­den han­gen af van de aan­voer­druk, het motor­ver­mo­gen en andere voor­waar­den. Het gam­ma gaat van 18,5 tot 45 kW voor een maxi­male druk van 40 bar.

De boos­te­rins­tal­la­tie moet op zijn minst bes­taan uit een RS‑M boos­te­ru­nit en bij aan­vang een RS basis­com­pres­sor van 6 tot 14 bar aan de eerste com­pres­sie­trap. Zo bes­chikt men over een debiet, mins­tens gelijk aan het ren­de­ment van de boos­ter. Boven­dien is het voor­zien van een lucht­be­han­de­ling­ssys­teem tus­sen de basis­com­pres­sor en de RS‑M boos­ter sterk aan­be­vo­len. Een pers­luch­tre­ser­voir na de boos­ter en een eind­be­han­de­ling van de lucht ver­vol­le­di­gen de installatie.

De RS‑M boos­ters steu­nen op een com­pacte construc­tie die wei­nig plaats inneemt op de grond. De dege­lijke tri­li­so­la­tie beperkt het schud­den en voor­komt bes­cha­di­ging van de beton­nen fundering.

Deze RS‑M boos­ters bes­chik­ken ook over een uits­te­kende geluid­si­so­la­tie en een elek­tro­nische bedie­ning met lcd-scherm. Ze bie­den alle tech­nische eigen­schap­pen van de RS com­pres­so­ren, ont­wor­pen voor onaf­ge­bro­ken indus­trieel gebruik:

  • geïn­te­greerde com­pres­sie­blok­ken (geen overv­loed aan slan­gen en aans­lui­tin­gen). Een aparte olieaf­schei­der is niet nodig.
  • sli­j­ta­ge­vrije compressie-unit
  • auto­ma­tische span­ning­sre­ge­ling van de dri­j­frie­men voor een lange levens­duur en min­der onderhoudskosten
  • een­vou­dig ver­wi­j­der­bare pane­len voor een opti­male bereik­ba­rheid bij onde­rhoud en service
  • bud­get­vrien­de­lijk onderhoud
  • moge­lij­kheid voor opti­male warmterecuperatie
  • moge­lijk gebruik van smeer­mid­de­len ges­chikt voor contact met voe­ding­smid­de­len en bio­lo­gisch afbreek­bare oliën.