• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Olie­vrije indus­triële compressor

Met zijn ruim 100 jaar erva­ring, biedt AF Com­pres­sors een com­pleet gam­ma OIL FREE zuigercompressoren.

Die gaan van 6 tot 40 bar en heb­ben een ver­mo­gen van 45 tot 550KW.

Voor meer inlich­tin­gen, surf naar www.afcompressors.com

Voed­sel­pro­duc­tie, elek­tro­ni­ca­fa­bri­cage, far­ma­ceu­tische indus­trie… alle­maal sec­to­ren waar de kwa­li­teit van de pers­lucht van cru­ciaal belang is.

De niet-ges­meerde SCROL­Line-com­pres­so­ren van AF Bel­gium zijn een effi­ciënte en eco­no­mische oplos­sing voor het opwek­ken van olie­vrije pers­lucht. Ze maken gebruik van twee spi­raal­vor­mige onder­de­len, waar­van het ene vast zit en het andere excen­trisch op zijn as draait. Elk contact is dus uit­ges­lo­ten, waar­door de betrouw­baa­rheid en de beperkte sli­j­tage van de onder­de­len wordt gega­ran­deerd. Dit com­pres­sie­proces garan­deert een conti­nue stroom van pers­lucht met een lage pulsatie.

AF Bel­gium’s RS‑W gam­ma van water­geïn­jec­teerde com­pres­so­ren zor­gen voor een eco­no­mische pro­duc­tie van olie­vrije pers­lucht in een bereik van 18,5 tot 120 kW.

Het bij­zon­dere aan deze com­pres­so­ren is dat de olie, die nor­maal ges­pro­ken nodig is voor het sme­ren, koe­len en afdich­ten, vol­le­dig wordt uit­ges­lo­ten van het com­pres­sie­proces. Het ideale warm­teo­ver­drachts­me­dium voor deze taak is water! De beste manier om te voor­ko­men dat er olie in de pers­lucht terecht­komt, is door het sim­pel­weg te verbannen.