• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Hoge druk zui­ger­com­pres­sor voor ademlucht

Het gam­ma MCH6 adem­lucht- en tech­nische gas­sen­com­pres­so­ren van Col­tri, dat wordt aan­ge­bo­den door AF Bel­gium, is bes­temd voor diep­zee­dui­ken, sport­schie­ten en paint­ball (vri­je­ti­jd­sge­bruik), kleine indus­triële pro­ces­sen, labo­ra­to­ria en brand­weer­diens­ten. Het paart zeer strikte eisen voor de pro­duc­tie van zuurs­tof aan een kleine behui­zing en een goede mobi­li­teit. Dank­zij hun beperkte afme­tin­gen en gewicht kan men ze gemak­ke­lijk trans­por­te­ren. Ze pas­sen in elke auto­kof­fer en kun­nen dis­creet weg­ge­bor­gen wor­den op een kleine boot of in de hoek van een garage. De ideale met­ge­zel van par­ti­cu­lie­ren en het per­fecte hulpje van alle clubs!

De MCH 13 en 16 adem­lucht- en tech­nische gas­sen­com­pres­so­ren van Col­tri, die wor­den gecom­mer­cia­li­seerd door AF-Bel­gium, zijn bes­temd voor duik­clubs en –cen­tra, paint­ball­ter­rei­nen en brand­weer­diens­ten die uit­kij­ken naar een com­pres­sor voor pro­fes­sio­neel of inten­sief gebruik. Deze hoog kwa­li­ta­tieve com­pres­so­ren zijn ideaal voor clubs die zelf dage­lijks 5 tot 15 duik­fles­sen willen vul­len, zon­der langs te gaan bij een win­kel of duikcentrum.

De MCH13, 16 en 18 Mini Silent en Super Silent Evo model­len van Col­tri, die wor­den gecom­mer­cia­li­seerd door AF-Bel­gium, zijn zeer com­pacte com­pres­so­ren met elek­trische motor en geluid­sdem­ping, bes­temd voor duik­clubs en –cen­tra, paint­ball­ter­rei­nen en brand­weer­diens­ten die uit­kij­ken naar een com­pres­sor voor pro­fes­sio­neel of inten­sief gebruik.

De MCH 13, 16 en 18 Tro­pi­cal en Tro­pi­cal Plus com­pres­so­ren van Col­tri, die wor­den gecom­mer­cia­li­seerd door AF-Bel­gium, wer­den ont­wor­pen om te wer­ken in vol­strekte sere­ni­teit onder extreme tem­pe­ra­tu­ren en bij een hoge lucht­voch­ti­gheid. Deze com­pres­so­ren voor tro­pische omstan­di­ghe­den zijn bes­temd voor duik­clubs en –cen­tra, paint­ball­ter­rei­nen en brand­weer­diens­ten die uit­kij­ken naar een com­pres­sor voor pro­fes­sio­neel of inten­sief gebruik.