• Open-Hours:10 am to 7pm
  • info@yoursite.com

Ges­meerde indus­triële schroefcompressor

Schroef­com­pres­so­ren met olie-injec­tie vor­men van­daag de modernste en voor­de­lig­ste manier om pers­lucht te produceren.

AF Bel­gium maakt volop gebruik van dit prin­cipe bij zijn gam­ma com­pacte RS-PRO compressoren.

De serie com­pacte RS‑B schroef­com­pres­so­ren van AF Bel­gium werd ont­wor­pen om tege­moet te komen aan een beperkte behoefte aan kwa­li­ta­tieve perslucht.

Ze bie­den de gebrui­ker alle voor­de­len van grote schroef­com­pres­so­ren. Met dit gam­ma brengt AF Bel­gium de ins­tal­la­tie tot in het hart van de werkplaats.

Het RSF gam­ma omvat schroef­com­pres­so­ren met elek­tro­nische fre­quen­tie­re­ge­laar, ont­wor­pen voor inten­sief indus­trieel gebruik.

De com­pres­so­ren zijn boven­dien uit­ge­rust met het elek­tro­nische AFtro­nic-sys­teem voor de bedie­ning, afstel­ling en monitoring.

De RS‑H serie een­traps­com­pres­so­ren biedt u kwa­li­ta­tieve pers­lucht onder een druk van 20 bar.

De een­traps­com­pres­sie-unit voor­komt het gebruik van de voor­com­pres­sie eer­der in het proces.

Het ont­werp van de schroef­boos­ters met sme­ring van AF Bel­gium is aan­ge­past voor de voor­de­lige pro­duc­tie van indus­triële pers­lucht onder hoge druk.